RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 29 czerwca 2018r.

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Zygmunta Pejsaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Leszka Książka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki.

5. Opinia w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Andrzeja Wałęgi na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej.

6. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dr Bożeny Pietrzyk na stanowisku dyrektora Biblioteki Głównej.

7. Opinia w sprawie powołania jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Studia MBA.

8. Określenie zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

9. Zniesienie kierunku studiów towaroznawstwo na I stopniu studiów od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

10. Uchwalenie Planu rzeczowo-finansowego na 2018 r.

11. Sprawozdanie z działalności Kanclerza za miniony rok.

12. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za 2017 r.

13. Opinia Senatu w sprawie dzierżawy na okres 5 lat działki nr 101 o pow. 0,5745 ha obr 0002 Krynica Wieś, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Czarny Potok 77
w Krynicy-Zdroju, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie, prowadzi księgę wieczystą NS1M/00028918/8 .

14. Wyrażenie zgody na budowę przyłącza kablowego SN 15 kV i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00149524/0 utworzoną min. z działki nr 81/8 obręb 48 Krowodrza na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

15. Wyrażenie zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00207883/9 utworzoną min. z nr 259/5 i 260/6 obr. 48 Krowodrza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

16. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Senatu w dniach 27 kwietnia 2018 r. oraz 25 maja 2018 r.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                  Przewodniczący Senatu


                                                                        prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.06.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 26.06.2018
Dokument oglądany razy: 27