RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

Wymagania do ogłoszenia o konkursie

1. Ukończone studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
3. Znajomość obsługi komputera
4. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania elektronicznych systemów
bibliotecznych

Zakres zadań na stanowisku młodszy bibliotekarz w Oddziale Opracowania Zbiorów

1. Znajomość modułu opracowania systemu bibliotecznego VTLS/Virtua
2. Umiejętność sporządzania rekordów bibliograficznych w katalogu centralnym NUKat
3. Tworzenie rekordów haseł ujednoliconych oraz poprawa i uzupełnianie istniejących haseł w katalogu centralnym NUKat
4. Umiejętność posługiwania się krajowymi i zagranicznymi bazami danych w celu ustalenia treści haseł ujednoliconych KHW.

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopię dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883 z póź. zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok.110.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie prawo do wyboru kandydata bez konieczności uzasadnienia.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.12.2010
Dokument oglądany razy: 2295